Loading...

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ความเป็นมา อพ.สธ.-สป.ทส.

ความเป็นมา อพ.สธ.-สป.ทส.

             
       

 

 
             
ความเป็นมาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามประกาศ

ที่ อพ.สธ. 178/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) โดยมีปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ที่ได้รับมอบหมาย) และเลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นรองประธาน

กรรมการ ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ร่วมเป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส.

เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังนี้


1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ เป็นประธาน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง


2. ร่างและจัดทำแผนแม่บทของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.


3. ร่างและจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.


4. ดำเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท            ของ อพ.สธ.


5. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการฯ


6. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานทุกๆ 6 เดือน และรายงานประจำปีงบประมาณ


7.  แต่งตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ.